UWAGA: Ze względu na pandemię COVID-19 biegi w Toruniu i Olsztynie w 2020 r. ZOSTAŁY ODWOŁANE

Zapraszamy na RunBudlex w Bydgoszczy we wrześniu br.

Prosimy o kontakt mailowy ws zwrotu opłaty startowej: biuro@greenhouse.net.pl

 

Run Budlex 2020

Dosko­nała atmos­fera, emo­cjo­nu­jąca spor­towa rywa­li­za­cja, prze­pięk­nie poło­żona trasa. Taki jest bieg tylko dla Pań. Dystans nie jest zbyt długi. Pozwala na start tak doświad­czo­nym bie­gacz­kom, jak i począt­ku­ją­cym zawod­nicz­kom.

To będzie bez wąt­pie­nia naj­pięk­niej­szy ze wszyst­kich bie­gów orga­ni­zo­wa­nych w 2020 r. w całym regio­nie. Każda z uczest­ni­czek otrzyma w pakie­cie star­to­wym pamiąt­kową bie­gową koszulkę. Na mecie wrę­czymy podzię­ko­wa­nia za udział, medale, nagrody w kate­go­riach wie­ko­wych. Impreza będzie miała rodzinny cha­rak­ter.

to nasz dystans mierzony w kilometrach

minut potrzebowała najlepsza z Pań na pokonanie naszej trasy

tyle dni potrzebowały Panie, by zarezerwować wszystkie pakiety startowe w 2016 r.

to liczba Pań, które wystartowały w pierwszej, premierowej edycji

tyle pakietów startowych planujemy przygotować na 3 edycje biegów w 2020 r.

osób dopingowało zmagania uczestniczek